Drets Sexuals i Reproductius

DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS

Doncs si!! Tal i com ho llegeixes, els tens!! Ho sabies?

Què són els Drets Sexuals i Reproductius? Són declaracions que formen part de la Declaració Universal dels Drets Humans, els quals foren proclamats al XIII Congrés Mundial de Sexologia, celebrat el 29 de juny a Valencia (Espanya). L’any 1999 al 14e Congrés de Sexologia de Hong Kong va ser revisada i aprovada per l’Assemblea General de l’Associació Mundial per la Salut Sexual (WAS). Aquests drets es basen en la llibertat, dignitat i igualtat inherents a tots els essers humans.

Tota persona té dret a gaudir dels drets sexuals d’aquesta declaració sense cap distinció de raça, etnicitat, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altre índole, origen nacional o social, lloc de residència, posició econòmica, naixement, discapacitat, edat, nacionalitat, estat civil o familiar, orientació sexual, identitat i expressió de gènere, estat de salut, situació social i econòmica o qualsevol altra condició

Tota persona té dret a la vida, la llibertat i la seguretat, aquests drets no poden ser amenaçats, limitats o retirats de forma arbitraria per raons relacionades amb la sexualitat. Aquestes raons inclouen; orientació sexual, comportaments i pràctiques consensuals, identitat i expressió de gènere, o per accedir o proveir serveis relacionats amb la salut sexual i reproductiva.

Tota persona té el dret a controlar i decidir lliurement sobre assumptes relacionats amb el seu cos i la seva sexualitat. Això inclou l’elecció de comportaments, pràctiques, parelles i relacions interpersonals amb el degut respecte als drets de les altres persones. La presa de decisions lliures i informades requereix de consentiment lliure i informat previ a qualsevol prova, intervenció, teràpia, cirurgia o investigació relacionada amb la sexualitat.

Cap persona serà sotmesa a tortures, tractes o penes degradants, cruels i inhumans relacionats amb la sexualitat, incloent: pràctiques tradicionals nocives; esterilització forçada, l’anticoncepció o avortaments forçats; i altres formes de tortura, tractes cruels, inhumans o degradants comesos per motius relacionats amb el sexe, gènere, orientació sexual, identitat i expressió de gènere i la diversitat corporal de la persona.

Tota persona té dret a una vida lliure de violència i coerció relacionada amb la sexualitat, això inclou: la violació, l’abús sexual, l’assetjament sexual, el bullying, l’explotació sexual i l’esclavitud, la tracta amb fins d’explotació sexual, les proves de la virginitat, i la violència comesa per raó de pràctiques sexuals, d’orientació sexual, d’identitat, d’expressió de gènere i de diversitat corporal reals i percebudes.

Tota persona té dret a la privacitat, relacionada amb la sexualitat, la vida sexual, i les eleccions amb respecte al seu propi cos, les relacions sexuals consensuals i pràctiques sense interferència ni intrusió arbitraries. Això inclou el dret a controlar la divulgació a altres persones de la informació personal relacionada amb la sexualitat.

Tota persona té el dret d’obtenir el grau màxim assolible de salut i benestar en relació amb la seva sexualitat, que inclou experiències sexuals plaents, satisfactòries i segures. Això requereix de serveis d’atenció a la salut sexual de qualitat, disponibles, accessibles i acceptables, així com l’accés als condicionats que influeixen i determinen la salut incloent la salut sexual.

Tota persona té el dret a gaudir dels beneficis del progres científic i de les seves aplicacions en relació amb la sexualitat i la salut sexual.

Tota persona ha de tenir accés a la informació precisa i comprensible relacionada amb la sexualitat, la salut sexual i els drets sexuals mitjançant diferents recursos o fonts. Tal informació no ha de ser censurada o retinguda arbitràriament ni manipulada intencionalment.

Tota persona té dret en l’educació i en una educació integral de la sexualitat. L’Educació Integral de la Sexualitat (ESI) ha de ser apropiada en l’edat, científicament correcta, culturalment competent i basada en els drets humans, la igualtat de gènere i amb un enfocament positiu de la sexualitat i del plaer.

Tota persona té el dret a escollir casar-se o no casar-se i a, amb lliure i ple consentiment, contraure matrimoni, mantenir una relació de parella o tenir relacions similars. Totes les persones tenen els mateixos drets en quant a contraure matrimoni, durant el matrimoni i en cas de dissolució de les relacions, sense discriminació ni exclusió de qualsevol tipus. Aquest dret inclou la igualtat d’accés a l’assistència social i altres beneficis, independentment de la forma de dita relació.

El dret a decidir tenir fills, el número i espaiament dels mateixos/es, i a tenir accés a la informació i als mitjans per a aconseguir-ho

Tota persona té el dret a la llibertat de pensament, opinió i expressió sobre la sexualitat i té el dret a expressar la seva pròpia sexualitat mitjançant, per exemple, la seva aparença, comunicació i comportament amb el degut respecte dels drets de les altres persones.

Tota persona té dret a organitzar-se pacíficament, a associar-se, reunir-se, protestar i a defensar les seves idees amb respecte a la sexualitat, salut sexual i drets sexuals.

Tota persona té el dret a un ambient que permeti la participació activa, lliure i significativa i que contribueixi a aspectes civils, econòmics, socials, culturals, polítics i altres de la vida humana, a nivells locals, nacionals, regionals i internacionals. Especialment, totes les persones tenen el dret de participar en el desenvolupament i la implementació de polítiques que determinin el seu benestar, incloent la seva sexualitat i salut sexual.

Tota persona té el dret d’accés a la justícia, a la retribució i a la indemnització per violacions als seus drets sexuals. Això requereix de mesures efectives, adients, accessibles i apropiades de caràcter educatiu, legislatiu i judicial entre d’altres. La indemnització inclou el rescabalament a través de la restitució, compensació, rehabilitació, satisfacció i la garantia de que no es repetirà l’acte agreujant.