Via de consum o d'administració

És la forma en la qual s’introdueix la substància en l’organisme.
Les diferents vies són:
  • Intravenosa (injecció en les venes)
  • Esnifada (aspirada pel nas)
  • Inhalada / fumada (en paper d’alumini o estany, en pipa, cigar, etc.)
  • Oral (per la boca)
  • Cutània (absorció a través de la pell)