Sexisme

Exercici discriminatori, pel qual s’adscriuen característiques psicològiques i formes de comportament, i s’assignen rols socials fixos a les persones,  pel sol fet de pertànyer a determinat sexe, restringint i condicionat d’aquesta manera la possibilitat de ple desenvolupament per a tots els subjectes socials siguin aquests homes o dones.