Reducció de danys

Aquelles accions individuals i col·lectives encaminades a minimitzar els riscos i danys socials i sanitaris associats al consum de drogues.
Els programes acullen a totes les persones usuàries que així ho sol·licitin i no sols a aquelles que estan realitzant un tractament o desitgen fer-lo.