Programes terapèutics

Unitats on es treballa la dependència a l’alcohol i altres drogues.
Hi ha diferents nivells d’intervenció:
Programes lliures de drogues: pretenen aconseguir l’abstinència total a substàncies psicoactives. Programes de reducció de riscos: pretenen pal·liar els problemes associats al consum de les persones drogodependents, per a reduir els efectes adversos a nivell de salut, legals, etc., però sense pretendre que la persona abandoni el consum.