Profilaxis Pre Exposició (PrEP)

Estratègia de prevenció de la infecció amb el VIH orientada a persones VIH negatives per reduir el risc de contraure el VIH a traves de la presa de medicaments. A Espanya el Sistema Nacional de Salud finança des de l’1 de novembre de 2019 la PrEP.