Període finestra

Període de temps que transcorre des de que la persona es contagia per VIH fins el moment en que el sistema immunològic produeix nivells d’anticossos detectables mitjançant les proves diagnòstiques.