Patriarcat

L’antropologia ha definit el patriarcat com un sistema d’organització social en que els llocs claus de poder, tant polític com religiós, social i militar, es troben, de forma exclusiva i generalitzada, en mans dels homes. El concepte de patriarcat resulta un eix fonamental en la lluita del moviment feminista, el qual defineix el patriarcat com “el poder dels pares: un sistema familiar i social, ideològic i polític amb que els homes-mitjançant la força, la pressió directa els rituals, la tradició, la llei o el llenguatge, les costums, l’etiqueta, l’educació i la divisió del treball-determinen quin és o no el paper que les dones deuen interpretar amb la finalitat d’estar en tota circumstancia sotmeses al baró”