Droga

Substància que introduïda en l’organisme per qualsevol via d’administració, produeix una alteració del natural funcionament del sistema nerviós central de la persona, i que a més és susceptible de crear dependència, ja sigui psicològica, física o ambdues.
Drogues depressores
Són substàncies que alenteixen el funcionament del sistema nerviós. Tenen la capacitat d’entorpir el funcionament habitual del cervell, provocant reaccions que van des de la desinhibició fins al coma, en un procés d’endormiscament i alentiment de l’activitat cerebral. En general, són calmants del dolor, disminueixen els reflexos i produeixen somni. Els principals depressors són els derivats de l’opi, fàrmacs tranquil·litzants, l’alcohol i els inhalants o dissolvents volàtils.