Drets LGTBIQ+

La igualtat i la no discriminació son drets bàsics de les normes internacionals de drets humans. Tota persona, sense distinció, te dret a gaudir de tots els drets humans, inclòs el dret a la igualtat de tracte davant de la llei i el dret a ser protegit/da contra la discriminació en totes les seves manifestacions, entre elles per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.