Disparèunia

Es el coit dolorós tant en persones amb vulva com en persones amb penis i es defineix com a dolor o molèstia abans, després i durant la realització del coit u altres relacions sexuals. També es coneix com a coitalgia.