Billings

Denominat com a un mètode anticonceptiu, però sense cap dubte es mes conceptiu donada seva baixa efectivitat si no es realitza de manera correcta. Es troba dintre dels coneguts com a mètodes naturals junt amb “Ogino-Knaus” i la presa de la “temperatura basal”.